Marinaveste Campevaer Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Ligplaatsen, appartementen en sloepen van Marinaveste Campevaer. De voorwaarden gelden uitsluitend voor gebruikers van de Marinaveste Campevaer te Sneek.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een consument een overeenkomst sluit voor de verhuur van een Lig/camperplaats, appartement en/of sloep, tegen betaling van een huurprijs.
b. Consument: een natuurlijke persoon die met een ondernemer een overeenkomst sluit voor de huur van een Lig/camperplaats, appartement en/of sloep tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
c. Passant: een natuurlijk persoon die voor een beperkt aantal dagen met een ondernemer een overeenkomst sluit voor de huur van een Lig/camperplaats, appartement en/of sloep tegen betaling van een huurprijs. In deze voorwaarden wordt onder consument ook een passant verstaan.
d. Partijen: de ondernemer en de consument of de passant, zoals onder a, b en c omschreven.
e. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. In deze voorwaarden gaat het expliciet om een vaartuig dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.
f. Lig/camperplaats: een ruimte in het water of op het terrein, die door de ondernemer aan de consument of de passant ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van een vaartuig en/of camper.
g. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de ondernemer zich verplicht om tegen betaling een Lig/camperplaats, appartement en/of sloep in gebruik te geven aan een consument of passant.
h. Jaarhuur: huurperiode van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar (tenzij anders overeengekomen).
i. Elektronisch: per e-mail of website.
j. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en gebouwen.
k. Havenreglement: regels voor de huishouding, het gedrag en de orde op het haventerrein.
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE OVEREENKOMST EN DE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die de ondernemer en de consument sluiten voor de huur/verhuur van lig/camperplaats, appartementen en/of sloepen en aanverwante artikelen.
2. Als de huurovereenkomst slechts voor één of enkele dagen wordt gesloten en de huurprijs per dag in rekening wordt gebracht, moet de consument de huurprijs per direct betalen. De artikelen 5, 6 lid 1, 7 en 8 van deze voorwaarden zijn in dat geval niet van toepassing.

ARTIKEL 3 - AANBOD/OFFERTE

1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.
3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te huren lig/camperplaats, appartement en/of sloep en vermeldt in ieder geval de huursom en de huurperiode, inclusief de mogelijkheden voor verlenging en beëindiging.
5. Bij elk aanbod geeft de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden aan de consument.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.
2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven.

ARTIKEL 5 – HUURSOM

1. Bij het sluiten van de overeenkomst dient de consument de totale huursom direct te voldoen.
2.Als de consument tijdelijk geen gebruikmaakt van de gehuurde lig/camperplaats, appartement en/of sloep, blijft hij toch de totale huursom verschuldigd.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

1. De consument moet de huursom van een jaarligplaats betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. De consument betaalt de complete huursom van een appartement bij boeking. Hij kan de huursom betalen op het kantoor van de ondernemer of door het geld over te maken naar een bankrekening die door de ondernemer wordt bepaald.
2. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
3. Is de 14-dagentermijn die in lid 2 genoemd is, verlopen en heeft de consument nog niet betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor gelden maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op:
15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
• 10% over de volgende € 2.500,-;
• 5% over de volgende € 5.000,-;
• 1% over de volgende € 190.000,-;
• 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.
4. Bij het niet nakomen van de verplichting tot betalen van havengeld, heeft Marinaveste Campevaer c.q. de havenmeester het recht het schip te laten verwijderen op kosten van de consument
5. Bij het niet schoonhouden van het schip heeft Marinaveste Campevaer/ havenmeester het recht het schip op kosten van de eigenaar te laten schoonmaken

ARTIKEL 7 – ANNULERING HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT EN/OF SLOEP

De consument kan vóórdat de huurperiode begint, de huurovereenkomst annuleren. Hij moet dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten. De consument is in dat geval de volgende kosten verschuldigd:
• 25% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de huurperiode;
• 50% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 3 maanden tot 2 weken vóór aanvang van de huurperiode
• de volledige overeengekomen huursom bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de huurperiode.

ARTIKEL 8 – OPZEGGING, DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR VAN EEN LIGPLAATS

1. De partijen gaan de huurovereenkomst aan voor een periode van 1 jaar. Dit jaar duurt van 1 april tot 1 april van het daarop volgende jaar, tenzij de partijen iets anders overeenkomen.
2. Een huurovereenkomst voor één jaar wordt aan het einde van die periode stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd. Daarbij blijven dezelfde voorwaarden gelden, tenzij de ondernemer lid 3 toepast. Deze verlenging gaat niet door als een van de partijen de overeenkomst uiterlijk 3 maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode schriftelijk of elektronisch opzegt.
3. De ondernemer kan uiterlijk 3 maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de consument het recht om binnen 21 dagen na ontvangst van dit bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Hij heeft dit recht niet als de ondernemer de huursom wijzigt vanwege een lastenverzwaring aan zijn kant, die het gevolg is van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke zaken, die ook de consument betreffen.

ARTIKEL 9 -RETENTIERECHT EN RECHT VAN VERKOOP BIJ NIET BETALEN

1. Als de consument de huursom niet op tijd betaalt, kan de ondernemer gebruikmaken van het retentierecht. Dit houdt in dat de ondernemer het vaartuig bij zich kan houden, totdat de consument het totaal verschuldigde bedrag heeft betaald, inclusief de kosten die uit het retentierecht voortvloeien.
2. Het retentierecht van de ondernemer vervalt als:
• er sprake is van een geschil zoals bedoeld in artikel 13 van deze voorwaarden; en
• de consument het geschil heeft gemeld bij een mediator.
• deze mediator aan de ondernemer heeft bevestigd dat de consument het verschuldigde bedrag bij de mediator in depot heeft gestort.
In dat geval mag de ondernemer het vaartuig niet langer bij zich houden.
3. Betaalt de consument het verschuldigde bedrag na sommatie niet, dan heeft de ondernemer het recht om het vaartuig te verkopen en te leveren, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Dat kan hij alleen doen als aan alle 3 de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De waarde van het vaartuig, inclusief alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, mag niet meer bedragen dan € 10.000,-.
b. De ondernemer moet de consument per aangetekende brief hebben aangemaand om het verschuldigde bedrag te betalen en daarna moeten minimaal 6 maanden zijn verstreken waarin de consument niet heeft betaald en/of niet schriftelijk en gemotiveerd tegen de vordering is ingegaan.
c. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 6 maanden moet de ondernemer de consument per deurwaardersexploot opnieuw hebben aangemaand om het verschuldigde bedrag binnen 21 dagen te betalen, waarna de consument opnieuw niet heeft betaald.
4. Het recht om het vaartuig te verkopen vervalt als de consument het geschil heeft gemeld bij de mediator en het verschuldigde bedrag bij deze mediator in depot heeft gestort.
5. Is de verkoopopbrengst van het vaartuig hoger dan het bedrag dat de consument aan de ondernemer verschuldigd was, dan moet de ondernemer dit verschil zo mogelijk aan de consument betalen.
6. Is het vaartuig verkocht en staat het nog te boek op naam van de consument, dan is de consument verplicht om mee te werken aan de beëindiging van deze teboekstelling op zijn naam.

ARTIKEL 10 -BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument moet het havenreglement en de aanwijzingen in de huurovereenkomst van of namens de ondernemer nakomen.
2. De consument is verplicht om zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden.
3. Als er verschillen zijn tussen deze algemene voorwaarden en het havenreglement, gaan deze algemene voorwaarden voor.
4. Als de consument op het haventerrein werkzaamheden aan zijn vaartuig wil verrichten die niet onder het dagelijkse onderhoud vallen, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de ondernemer. Die toestemming is ook nodig voor alle werkzaamheden van derden, behalve als het gaat om garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier. In het laatste geval moet de ondernemer, na kennisgeving, toelaten dat deze derden ter plaatse hun werkzaamheden verrichten.
5. Het is niet toegestaan om de gehuurde lig/camperplaats, appartementen en/of sloepen in onderhuur of bruikleen te geven.
6. Het is de consument verboden om het vaartuig dat in de haven is afgemeerd of de ligplaats daarvan voor commerciële activiteiten te gebruiken. Ook mag hij in de haven en/of op het vaartuig geen borden, mededelingen, aanduidingen etc. plaatsen, die gericht zijn op een commerciële activiteit. Daarnaast is het verboden om het vaartuig in de haven te koop aan te bieden.
7. De consument is verplicht om zijn vaartuig en/of camper en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren in de periode dat hij gebruikmaakt van de lig/camperplaats. De ondernemer heeft het recht om de betreffende polis van de huurder in te zien.
8. De consument wordt geadviseerd om zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.

ARTIKEL 11 -BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

1. De ondernemer is verplicht om behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen c.q. campers te handhaven.
2. Als er gevaar dreigt voor schade of voor de veiligheid, heeft de ondernemer het recht om op kosten van de consument de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Bij spoedgevallen mag de ondernemer dit zonder waarschuwing doen. In alle andere gevallen mag hij dit pas doen als hij de consument heeft gewaarschuwd en de consument daar niet binnen een redelijke termijn gehoor aan heeft gegeven.
3. De ondernemer mag een vrijgekomen ligplaats verhuren als de consument hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

1. De ondernemer is tegenover de consument alleen aansprakelijk voor schade aan het vaartuig/camper of andere gestalde zaken, als die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer of aan personen die voor hem werken. Hieronder vallen zowel personen die bij de ondernemer in dienst zijn als personen die door de ondernemer zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.
2. Als het gaat om de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren de partijen zich over en weer aan de wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst en voor zover in deze voorwaarden geen bepaling is opgenomen die van de wettelijke bepalingen afwijkt.
3. De consument moet zelf zorgen voor een afdoende verzekering van zijn vaartuig(en)/campers. De ondernemer verzekert de vaartuigen/campers niet. Als de consument zijn vaartuig(en)/campers niet afdoende verzekert tegen cascoschade, komt de schade voor zijn eigen risico.
4. De consument is tegenover de ondernemer alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de consument zelf, aan zijn gezinsleden of aan andere personen die de consument heeft uitgenodigd.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN

1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.
2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten.
3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 14 - ONTBINDING OVEREENKOMST

Als een van de partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en er daarbij sprake is van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming, is de andere partij bevoegd om de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Dit doet niets af aan het recht van deze partij om nakoming van de verplichtingen te vorderen. Bij ontbinding van de huurovereenkomst wegens een wezenlijke wanprestatie of een toerekenbare tekortkoming, kan aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle vorderingen, inclusief de vorderingen die niet direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 15 - RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om.
Meer hierover in onze privacyverklaring »