Havenreglement

Om op een veilige en prettige manier gebruik te blijven maken van alle faciliteiten op de haven, vragen we alle gebruikers van Marinaveste Campevaer om de volgende regels in acht te nemen

Artikel 1 - Reikwijdte reglement

Dit Havenreglement geldt voor de gehele jachthaven bestaande uit de haven, de bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen en is zowel van toepassing op de ligplaatshuurders als bezoekers. Onder Marinaveste Campevaer/havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven.

Artikel 2 - Toegang jachthaven

De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden.
Bezoekers dienen zich te melden bij Marinaveste Campevaer/ havenmeester. Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of zijn/haar personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3 - Gedragsregels

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op de jachthaven is het niet toegestaan: 

1. hinderlijk lawaai te maken
2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
4. (huis)dieren los te laten lopen;
5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig/camper te verplaatsen;
7. Stootranden, fenders, bumpers en andere zaken te bevestigen aan de steigers
8. elders lig/camperplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
9. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
10. het vaartuig niet behoorlijk af te meren/camper buiten camperplaatsen te parkeren, te verwaarlozen of in onverzorgde staat te laten; Voor lid 10 geldt dat de Marinaveste Campevaer/havenmeester maatregelen kan nemen op kosten van de consument. 
10a. In onze haven bent u verplicht de kWh-meter te gebruiken. Andere stroompunten gebruiken zonder inzet van uw kWh-energiemeter is niet toegestaan. Ieder is zelf verantwoordelijk voor de kWh-meter (schade, diefstal)
11. open vuur (waaronder bv. barbecueën) te gebruiken op de steigers;
12. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
13. te zwemmen, te duiken of te vissen;
14. het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;
15. beschikbaar gestelde internetverbinding te misbruiken door grote, illegale of onzedelijke bestanden te up- of downloaden.
16. Het is verboden om elektrische ontvochtigers en elektrische kachels te gebruiken.
17. Bij voortdurende overtreding van één van bovenstaande punten, kan Marinaveste Campevaer/havenmeester de overeenkomst opzeggen binnen een redelijke termijn. Overtreding van bovenstaande artikelen, geeft Marinaveste Campevaer/havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

Artikel 4 - Afval

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten; glasbak; papierbak; klein huishoudelijk afvalcontainer.. Afvalstoffen/stortmateriaal zoals stoelen, matrassen, etc. worden niet door de jachthaven ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de Marinaveste Campevaer/havenmeester. Ingeval van overtreding is de Marinaveste Campevaer/havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigings stoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid en verzekeringen

Marinaveste Campevaer en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van schuld van de medewerkers van Marinaveste Campevaer. Marinaveste Campevaer en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade door gebruik van (hand)gereedschap, klim en steigermateriaal of hijsmateriaal van de consument of van derden.
De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die ligplaats houden. De huurder van de ligplaats draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig.

Artikel 6 - Gebruik ligplaats door derden

Indien de huurder van een lig/camperplaats, appartementen, sloep zijn vaartuig of toebehoren in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de Marinaveste Campevaer/ havenmeester.

Artikel 7 - Voorkomen van schadelijk gedrag

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven)regels.

Artikel 8 - (Verbod) werkzaamheden tijdens verhuur

Tijdens het verblijf is het niet toegestaan om:
1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
2. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren; Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de Marinaveste Campevaer/havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de Marinaveste Campevaer/havenmeester het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

Artikel 9 - Verbod commerciële activiteiten

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Marinaveste Campevaer/havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig/camperplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig/camper of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

Artikel 10 - Afsluiten stroomvoorziening

De Marinaveste Campevaer/havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening van bepaalde locaties af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.
De Algemene Voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd, maar zijn ook te bekijken op Marinavestecampevaer.nl
De ondernemer verwijst voor de bescherming van persoonsgegevens naar de privacyverklaring.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
We gaan veilig en zorgvuldig met je gegevens om.
Meer hierover in onze privacyverklaring »